ระบบสารสนเทศ

Competency and Performance
ระบบสารสนเทศการประเมินสมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน
รายละเอียด..
Contract Management
ระบบสารสนเทศบริหารสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย
รายละเอียด..
eDocument
ระบบสารสนเทศสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด..
eProfile
ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
รายละเอียด..
eReport (demo)
ระบบสารสนเทศรายงานข้อมูลเพื่อการบริหาร
รายละเอียด..
HRM
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
รายละเอียด..
YRU Mail
อีเมล์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา (G Suite for Education)
รายละเอียด..
YRU QA
ระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
รายละเอียด..
YRU Research
ระบบสารสนเทศงานวิจัย
รายละเอียด..
YRU TQF
ระบบจัดการข้อมูล มคอ.
รายละเอียด..
YRU Webs Personnel
ระบบเว็บไซต์งานการเจ้าหน้าที่
รายละเอียด..
YRU WiFi
ระบบสารสนเทศลงทะเบียนเพื่อใช้งานสัญญาน WiFi ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
รายละเอียด..
ระบบกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย (demo)
ระบบกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย
รายละเอียด..
ระบบสารสนเทศติดตามการให้ทุนการศึกษา
ระบบสารสนเทศติดตามการให้ทุนการศึกษา
รายละเอียด..

ศูนย์รวม
ระบบสารสนเทศ


มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา yru.ac.th